Formulari de cerca

Subvencions a associacions
8/09/2017
VIST que l'Ajuntament de Sollana ve atorgant una sèrie de subvencions anualment a diferents associacions del municipi amb la finalitat de finançar activitats de caràcter cultural, social, esportives i similars.
 
VISTA la necessitat d'establir unes bases reguladores de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Sollana.
 
VIST l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de subvencions, en relació als principis generals d'aplicació a les subvencions públiques, l'otorgació mitjançant concessió directa de les subvencions i la naturalesa de les despeses subvencionables, així com la resta de disposicions d'aplicació.
 
VIST l'establit en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 38/2003.
 
VIST l'establit en les Bases d'Execució del Pressupost de l'exercici 2012, prorrogat per al 2016.
 
En ús de les atribucions conferides per la legislació vigent de règim local, RESOLC:
 
PRIMER.- Aprovar les següents bases reguladores de les subvencions nominatives concedides amb càrrec als pressupostos de l'Ajuntament de Sollana durant l'exercici 2012, prorrogat per al 2015:
 
BASE 1.- Les Associacions que l'any 2012, tenen prevista subvenció segons el Pressupost Municipal aprovat
 
BASE 2.- Les entitats amb una subvenció superior als 3.000,00 € anuals podran sol·licitar el pagament anticipat de fins al 75% de la subvenció. Per a açò, al costat de la documentació anterior deuran presentar a més:
 
1. Sol·licitud de pagament anticipat: model Annex 8.
2. Certificats de trobar-se al corrent en les obligacions amb l'Ajuntament, amb Hisenda Pública i amb la Seguretat Social.
 
BASE 3.- Per a sol·licitar la concessió i pagament de la subvenció, totes les entitats hauran de presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, abans del 15 de novembre de l'any en curs, la següent documentació:
 
a) Sol·licitud de justificació de la Subvenció, segons model de l'Annex 9.
b) Memòria justificativa del projecte o activitats realitzades, segons el Model que consta en l'Annex 10.
c) Compte justificatiu de l'activitat / pressuposat final de les despeses i ingressos, que es presentarà segons el model de l'Annex 11.
d) Relació detallada de les factures i/o altres documents amb valor probatori, per import mínim de la subvenció concedida, segons Model de l'Annex 13.
i) Certificat de trobar-se al corrent de les seues obligacions amb Hisenda Pública i amb la Seguretat Social, llevat que la subvenció sol·licitada no excedisca de 3.000,00 euros, en aquest cas es presentarà declaració responsable de no trobar-se culpable en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 LGS.
f) Declaració responsable segons model Annex 12.
g) Justificació de les mesures de difusió adoptades que permeten identificar que l'activitat està subvencionada per l'Ajuntament de Sollana.
h) Fitxa d'Alta/Modificació de dades de Tercer si s'ha canviat el compte bancari respecte a l'any anterior.
 
En el cas que les entitats beneficiàries de subvencions per import superior als 3.000,00 euros anuals hagueren percebut un pagament anticipat, després de la correcta justificació del 100% de l'activitat subvencionada, es procedirà a realitzar el pagament restant.
 
BASE 4.- Les factures que es presenten per a justificar la subvenció, hauran de ser originals i la fotocòpia es compulsarà en l'Ajuntament, després de la qual cosa es retornaran els originals a cada associació. Les mateixes deuen estar datades durant l'any en què s'haja concedit la subvenció, i si es tracta d'una activitat puntual, en la data corresponent a l'esmentada activitat, així com contenir les restants dades o requisits exigits pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, i altra normativa aplicable (és essencial que conste la identificació del tercer amb nom i CIF, tipus d'IVA, quota tributària, nombre i data de factura). Es recomana que les factures presentades per a la justificació de la subvenció estiguen signades pel proveïdor, que si escau, farà constar que estan pagades.
 
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució als serveis d'Intervenció i al Departament de Cultura als efectes oportuns.
 
TERCER.- Publicar les presents bases en la pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis de l'entitat.
 
QUART.- Incloure les presents bases en les Bases d'Execució del Pressupost General de l'exercici 2012, prorrogat per al 2016.
 
Per a sol·licitar les subvencions del 2017 per a les associacions locals, el període de presentació és fins al 15 de novembre a l'Ajuntament de Sollana.

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31