Formulari de cerca

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE UNA BECA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
12/01/2017

BASES PER A LA CONCESSIÓ D'UNA BECA EN EL MARC DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA DE BEQUES DE FORMACIÓ PER A JOVES EN LA MODALITAT POSTGRAU.  (Bases aprovades per Resolució de l’Alcaldia núm. 18, de data 12 de gener de 2017)
 

Requisits dels sol·licitants

Els sol·licitants hauran de reunir els següents requisits generals i els requisits específics de titulació que s’estableix per a aquesta beca:

1. Posseir la nacionalitat espanyola o la d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

2. Estar empadronat en algun municipi de la província de València amb una antiguitat ininterrompuda, almenys d’un any, immediatament anterior a la data en què es publiquen les presents bases.

3. Estar en possessió del títol oficial universitari o equivalent requerit per a aquesta especialitat de beca, exigit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents.
 
Ajuntament de Sollana

En cas d’haver sigut obtingut en l’estranger hauran d’acreditar bé el suplement europeu de títol o bé l’homologació pel Ministeri d’Educació d’acord amb la normativa vigent, Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació superior (BOE de 4 de març de 2004) o la normativa que la substituïsca, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Amb caràcter general, s’indica que les titulacions requerides són orientatives i prenen com a base la titulació oficial d’un grau, llicenciatura o diplomatura. En el cas que es dispose d’una titulació que, en consideració del sol·licitant, tinga un contingut semblant, sense que la denominació siga exacta, podrà presentar- la i serà la Comissió d’Avaluació la competent per a determinar l’adequació o no de la titulació aportada a la sol·licitada. 

Les titulacions requerides seran les següents:

Llicenciatura/Grau en Dret Llicenciatura/Grau en Administració i Direcció d’Empreses Llicenciatura/ Grau en Economía Llicenciatura/ Grau en Publicitat, Marqueting i RRPP. Llicenciatura/Grau en Hispànica i catalana Grau en Gestió i Administració pública Llicenciatura/ Grau Periodisme. Grau en Negocis internacionals.

4. Ser major d’edat i no ser major de 35 anys quan finalitzem el termini de presentació de sol·licituds.

5. No estar gaudint durant la realització de la pràctica formativa d’una altra beca, i tampoc desenvolupar cap activitat laboral regular, amb independència de les hores que es facen.

6. No estar incurs en cap de les prohibicions assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

7. No patir cap malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals.

8. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la qual cosa s’acreditarà mitjançant declaració responsable.

El compliment temporal dels requisits s’entendrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que les bases establisquen una referència distinta. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització del sol·licitant perquè l’òrgan concedent obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, les certificacions a emetre per l’Agència Estatal d’Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatius d’estar al corrent en el pagament de les seues obligacions, sempre que així ho considere necessari la Comissió de valoració. En el cas que per qualsevol circumstància el certificat no siga positiu, es demanarà al sol·licitant que l’aporte, amb indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició i se’n procedirà, per tant, a l’arxivament amb els efectes previstos en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les  Administracions Públiques. A més a més, la firma de la sol·licitud autoritza a fer les gestions corresponents per a obtindre les dades, si és el cas, de la situació socioeconòmica.

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31