Formulari de cerca

Borsa de Treball Agents de la Policia local
(Mira documents adjunts al final) NOVETATS El dia 20 de juny de 2017, en horari de 9 a 10 hores en la Sala de Reunions de l'Ajuntament per a la revisió dels exercicis de la prova *psicotécnica. L'examen teòric és el dia 23 de juny de 2017, a les 11 hores en l'Institut d'Educació Secundària de Sollana, situat en el carrer de Juan *Moleres *Ibor nº 2 de Sollana, per a la realització de l'exercici obligatori i eliminatori, consistent en una prova per escrit d'un qüestionari de 50 preguntes relacionades amb els temes dels grups I al V, del temari que figura com a annex a les Bases especifiques reguladores d'aquest procés selectiu, segons el que es disposa en la clàusula 7.3 de les Bases. Molta sort a tots els aspirants!
24/05/2017
Anuncio del Ayuntamiento de Sollana sobre convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la creación de una bolsa de agentes de la Policía Local. Lunes, 03 de Abril de 2017 - BOP 65

Ayuntamiento de Sollana
Anuncio del Ayuntamiento de Sollana sobre convocatoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la creación de una bolsa de agentes de la Policía Local.

ANUNCIO

Mediante Resolución de la Alcaldía nº 202, de fecha 8 de marzo de 2017, se ha aprobado la convocatoria y las Bases reguladoras del proceso selectivo para la creación de una Bolsa de Agentes de la Policía Local en el Ayuntamiento de Sollana, mediante el sistema de oposición, para el nombramiento de funcionarios interinos en caso de necesidades de personal en el Cuerpo de la Policía Local y mediante Resolución de la Alcaldía nº 217 de fecha 15 de marzo de 2017, se ha aprobado una corrección de errores a dichas bases.
Las bases y las instancias para participar en el proceso selectivo se encuentran a disposición de los interesados en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Sollana y en la página Web municipal, www.sollana.es.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en cualquier caso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Sollana y en la web municipal, www.sollana.es

Lo que se publica para general conocimiento y efectos pertinentes.

Sollana, 16 de marzo de 2017.-L'alcalde accidental, primer tinent d'alcalde, Josep Vicent Ferrer Rodríguez.

 

Cartell

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31