Formulari de cerca

Anunci de l'Alcaldia sobre constitució de la Borsa d'Ocupació Temporal de Conserges d'Edificis i Instal·lacions Municipals
15/06/2018
 
L'Ajuntament de Sollana anuncia la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició, amb la finalitat de cobrir, temporalment, les necessitats de personal que es generen en les places de Conserge, de naturalesa local, amb destinació a edificis i instal·lacions municipals, amb les funcions i retribucions establides per a aquests llocs en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sollana.
 
Instàncies i documentació a aportar
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sollana i podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el model d'instància que es publicarà juntament amb les presents bases. La seu electrònica de l'Ajuntament de Sollana es troba ubicada a la pàgina web www.sollana.es.
 
IMPORTANT! Per motius d'urgència en el procediment, aquelles persones que presentin la instància en alguna de les altres formes previstes a l'esmentat article, CAL que ho comuniquen dins el termini de presentació d'instàncies per via fax al telèfon (96-1742712).
 
A les instàncies s'acompanyarà la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia del D.N.I., passaport o targeta de residència.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida o resguard del pagament de la taxa per a la seva expedició.
c) Justificant d'haver ingressat a la caixa municipal la quantitat de 25 euros de drets d'examen. Aquest ingrés podrà efectuar-se directament o mitjançant transferència al compte de la CAIXA: ES65-2100-7396-2522-0001-4309, sucursal de Sollana, de la qual és titular l'Ajuntament de Sollana, o, si s'escau, per gir postal o telegràfic.
 
IMPORTANT! especificar en el concepte de l'ingrés el DNI de l'aspirant i la borsa a la qual es presenta, en aquest cas: "Borsa Conserges". La manca de justificant de l'abonament dels drets d'examen suposarà l'exclusió en temps i forma de la sol•licitud.
 
Termini de presentació d'instàncies
 
El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si el termini finalitza en dia festiu, dissabte o en diumenge s'ampliarà fins al dia següent hàbil.
S'ha publicat l'extracte de les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 89, el dia 10 de maig de 2018, per la qual cosa l'últim dia de presentació de instàncies serà el dia 20 de maig del present.
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31