Formulari de cerca

Borsa d'Ocupació Temporal de Socorristes
10/05/2018
 
 
L' Ajuntament de Sollana convoca un procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució d'una Borsa de treball, per a contractes laborals temporals en llocs de treball de socorristes a les piscines municipals de Sollana, amb la finalitat de cobrir les necessitats de personal en el període d'obertura de les instal·lacions per a les temporades 2018 i 2019.
 
Requisits dels aspirants:
 
a) Posseir la nacionalitat espanyola o ser estranger en els termes de l'article 57 del RD 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el TREBEP, i L.O. 2/2000 d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
b) Tenir complerts setze anys d'edat i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa o d'aquella que pugui establir-se per llei.
c) Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per al exercici de les corresponents funcions o tasques.
d) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
i) Estar en possessió del Graduat Escolar, FPI o equivalent o bé complir les condicions per a obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de instàncies.
f) Estar en possessió del títol de llicenciat o diplomat en Ciències de l'Activitat física i de l'Esport, o del títol de Tècnic d'Activitats Físiques i Esportives (TAFAD), o socorrista aquàtic federat o de la Creu Roja, o titulació equivalent, expedit per organisme oficial de l'Estat / comunitat autònoma, Federacions nacionals o autonòmiques de salvament i socorrisme o per la Creu Roja Espanyola.
 
Instàncies i terminis:
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sollana i podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el model d'instància que es publicarà juntament amb les presents bases. La seu electrònica de l'Ajuntament de Sollana es troba ubicada a aquesta pàgina web.
 
IMPORTANT! Per motius d'urgència en el procediment, aquelles persones que presentin la instància en alguna de les altres formes previstes a l'esmentat article, CAL que ho comuniquen dins el termini de presentació d'instàncies per via fax al telèfon (96-1742712).
 
Documentació:
 
A les instàncies s'acompanyarà la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del D.N.I. o del passaport.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
c) Fotocòpia compulsada del títol de capacitació de Socorrista.
d) Currículum i fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits declarats.
e) Informe de vida laboral o certificació d'empresa i contractes de treball en els que s'acrediti l'experiència de socorrista.
 
 
Termini de presentació d'instàncies:
 
El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si el termini finalitza en dia festiu, dissabte o en diumenge s'ampliarà fins al dia següent hàbil.
S'ha publicat l'extracte de les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 89, el dia 10 de maig de 2018, per la qual cosa l'últim dia de presentació de instàncies serà el dia 20 de maig del present.
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31