Formulari de cerca

Borsa d'Ocupació Temporal de Taquillers/es
10/05/2018

L' Ajuntament de Sollana convoca un procés de selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició, per a la constitució d'una Borsa de treball, per a contractes laborals temporals en llocs de treball de taquillers/es de les piscines municipals de Sollana, amb la finalitat de cobrir les necessitats de personal en el període d'obertura de les instal·lacions per a les temporades 2018 i 2019.

Les funcions del lloc dels Taquillers / es són les següents:
 
- Obertura i tancament de les instal·lacions (comprovació de portes, finestres de vestuaris i altres instàncies)
- Control a l'accés del públic al recinte.
- Vetllar pel compliment de les normes pels usuaris.
- Recaptació i custòdia d'entrades.
- Neteja per al manteniment en condicions de les instal·lacions al voltant de les piscines, excepte terrassa del restaurant: neteja profunda de vestidors i WC, recollida de cadires, comprovació de paperers, etc. 
 
Instàncies i terminis
 
Les instàncies sol·licitant prendre part en la present convocatòria es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Sollana i podran presentar-se en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant el model d'instància que es publicarà juntament amb les presents bases. La seu electrònica de l'Ajuntament de Sollana es troba ubicada a la pàgina web www.sollana.es.
 
IMPORTANT! Per motius d'urgència en el procediment, aquelles persones que presentin la instància en alguna de les altres formes previstes a l'esmentat article, CAL que ho comuniquen dins el termini de presentació d'instàncies per via fax al telèfon (96-1742712).
 
Documentació:
 
A les instàncies s'acompanyarà la documentació següent:
a) Fotocòpia compulsada del D.N.I. o del passaport.
b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
c) Currículum i fotocòpia compulsada de tota la documentació acreditativa dels mèrits declarats.
d) Informe de vida laboral o certificació d'empresa i contractes de treball en els que s'acrediti l'experiència relacionada amb el lloc de treball
 
 
Termini de presentació d'instàncies:
 
El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. Si el termini finalitza en dia festiu, dissabte o en diumenge s'ampliarà fins al dia següent hàbil.
S'ha publicat l'extracte de les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província nº 89, el dia 10 de maig de 2018, per la qual cosa l'últim dia de presentació de instàncies serà el dia 20 de maig del present.
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31