Formulari de cerca

Indicadors de Transparència Ajuntament de Sollana

ITA, Índex de Transparència d’Ajuntaments. Serveix per a mesurar i comparar amb altres Ajuntaments el grau de transparència de l'Ajuntament de Sollana. Enumera de manera senzilla els 76 tots ítems que avalua aquest indicador i classifica amb 3 tipus d'icones:
Verd: Si compleix amb la publicació activa i un enllaç directe perquè pugues accedir on està la publicació.
Groc: A l’Ajuntament de Sollana no s’aplica.
Roig: Encara no hem publicat però estem obligats a fer-ho.

 

= 0   = 1   = 0.5   = NO APLICABLE         
A) TRANSPARÈNCIA ACTIVA I INFORMACIÓ SOBRE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL (21)    
     
  1) Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)    
    1. Les dades biogràfiques de l'alcalde/essa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu nom i cognoms, càrrec actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seues adreces electròniques.  
    2. L'agenda institucional de l'alcalde/essa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seua propera realització (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i principals participants).  
    3. Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/essa, i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.  
    4. La Relació de Llocs de treball (RPT) de l'ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions.  
    5. Les dades bàsiques de tots i cadascun d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l'ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).  
    6. La Relació de Llocs de treball (RPT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l'ajuntament no tinguera aquests organismes s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex).  
    7. Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n'hi ha) de l'ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.  
    8. El Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.  
       
  2) Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament (6)    
    9. Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l'Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua consecució, i resultats o grau de consecució d'objectius obtinguts.  
    10. Un organigrama actualitzat que permet comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seues respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seues relacions de dependència.  
    11. Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'Ajuntament.  
    12. Es publica la relació revisada i/o actualitzada d'Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d'ells.  
    13. La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics).  
    14. L'inventari actualitzat de béns i drets de l'Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats.  
   
  3) Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)
    15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).  
    16. Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.  
    17. Les actes íntegres dels Plens Municipals.  
    18. Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.  
    19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.  
    20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afecten a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex.)  
    21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hi haguera hagut, això es publicarà expressament a la web).  
 
B) PÀGINA WEB, RELACIONS AMB ELS CIUTADANS I LA SOCIETAT, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (15)
 
  1) Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals (8)    
    22. S'ha implantat a la web de l'Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l'Ajuntament disposa d'un portal de transparència enllaçat a la mateixa web municipal.  
    23. La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) té un cercador operatiu i clarament visible.  
    24. La web (i si escau el portal de transparència de l'Ajuntament) té a la portada un Mapa web que permet veure en un sol lloc l'estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle.  
    25. Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic.  
    26. Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.  
    27. Existeix i s'informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/es mateixa/es.  
    28. Existeix i s'anuncia un Canal específic de denúncies per als ciutadans.  
    29. S'informa a la web (i mitjançant xarxes socials, si escau) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.  
       
  2) Participació ciutadana i informació d'interès per al ciutadà (7)    
    30. Es publiquen en la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.  
    31. Es contempla a la web un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els Grups polítics municipals.  
    32. Existeix a la web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes Associacions.  
    33. Existeixen en la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l'ajuntament a les xarxes socials.  
    34. Existeix i es publica a la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguen participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres).  
    35. Existeixen i s'informa a la web sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.  
    36. La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.  
     
C) TRANSPARÈNCIA ECONOMICOFINANCERA (11)    
     
  1) Informació comptable i pressupostària (6)    
    37. Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.  
    38. Les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcaldia o Regidor/a Delegat/da.  
    39. Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l'Ajuntament no tinguera aquestos organismes, s'indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l'índex.  
    40. L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.  
    41. L'indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).  
    42. L'entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es).  
       
  2) Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals (5)    
    43. Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).  
    44. Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nre. habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconegudes netes (Capítol VI i VII)/Nre. habitants).  
    45. Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors d'acord amb la normativa d'estabilitat pressupostària.  
    46. Es publica l'import del deute públic municipal consolidada i la seua evolució en comparació d'exercicis anteriors.  
    47. Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.  
 
D) TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVEIS (12)
 
  1) Contractacions (7)    
    48. Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l'Ajuntament, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s'hi haja publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun i la identitat dels adjudicataris.  
    49. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).  
    50. Les modificacions dels Contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).  
    51. S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.  
    52. Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per a aquesta informació).  
    53. Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.  
    54. L'Ajuntament informa explícitament a la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació en la Plataforma de contractació autonòmica).  
       
  2) Convenis, encomanes de gestió i subvencions (3)    
    55. La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.  
    56. La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l'Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.  
    57. Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.  
    2) Subministradors i costos dels serveis (2)    
    58. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament.  
    59. Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament (sobre la base de la normativa de l'Ordre HAP/2075/2014).  
     
E) TRANSPARÈNCIA EN MATÈRIES D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES I MEDI AMBIENT (12)    
     
  1) Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics (5)    
    60. El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen.  
    61. En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament a la web).  
    62. Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.  
    63. Informació detallada dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.  
    64. Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del sòl del municipi.  
       
  2) Informació sobre licitacions d'obres públiques (4)    
    65. Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.  
    66. Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no els hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web).  
    67. El llistat d'empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.  
    68. La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.  
       
  3) Urbanisme i obres d'infraestructura (3)    
    69. Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs (Objectius de l'obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d'execució).  
    70. Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d'infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d'execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).  
    71. Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos de l'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicaran a la web els conceptes inclosos com a Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).  
     
F) DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ (9)    
     
  1) Visibilitat, canals i característiques de l'accés a la informació pública (6)    
    72. La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'accés a la informació i per facilitar l'accés a aquest procediment administratiu.  
    73. Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l'exercici de dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/da informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.  
    74. Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per formular sol·licituds d'accés a la informació pública.  
    75. El canal electrònic de sol·licituds d'accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una adreça d'e-mail, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisen de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscals.  
    76. El canal electrònic de sol·licituds d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/da, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.  
    77. Es facilita des de la web (o si escau el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informació  
       
  2) Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública (3)    
    78. Es difon d'una forma senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.  
    79. Està operativa i clarament visible a la web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual cal presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.  
    80. Es publicita a la web o al portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral, almenys, de dades relatives a: nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.  
         
    ÍNDEX TOTAL 53 / 76   70.73 %
         
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30