Formulari de cerca

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SOLLANA
L'Ajuntament de Sollana en el seu afany d'aconseguir ser una entitat pública transparent, accessible a la informació pública i participativa ha obert aquest Portal de Transparència. L'objectiu és facilitar l'exercici al dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i verídica sobre l'activitat pública del seu Consistori.

Aquest Portal de Transparència es basa en la següent normativa:

- Llei 19/013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern (Normativa Estatal)

-Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (Normativa Autonòmica)

 

La ciutadania pot aconseguir la Transparència de l'activitat pública de l'Ajuntament de Sollana per dues vies:

 

 

Es publica de manera periòdica i actualitzada la informació rellevant relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública municipal. Tota la documentació està disponible de manera estructurada en 8 carpetes de diferents temàtiques: institucional, normatiu, econòmica, subvencions, patrimonial, urbanisme, medi ambient i atenció al públic.

Accès a la portada del portal de transparència

 

 

2) Sol·licitud d'Informació Pública
 

 

Els ciutadans podem exercir el nostre dret d'accedir a la informació pública que no conste en aquest Portal de Transparència, en els termes que preveu la Constitució, la Llei i l'ordenança municipal. Amb l'objecte de conèixer els continguts o documents en poder de l'Ajuntament, amb alguns límits legals i vetllant en tot cas per la protecció de les dades de caràcter personal de terceres persones que es puguen veure afectades.

 

Per això, si no trobem a la web municipal o al Portal una informació determinada i que vulga conèixer, pot sol·licitar-la expressament, sense necessitat d'indicar els motius per fer-ho. No obstant, pot indicar-los per a ajudarar als tècnics municipals a valorar i ponderar possibles drets en conflicte.

 

PROCEDIMENTS PER A SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma presencial i de forma electrònica.

Presencial

Els ciutadans podran dirigir-se a les Oficines de Registre General de l'Ajuntament de Sollana i emplenar la Sol·licitud d'Informació.

Les Oficines de Registre General de l'Ajuntament, es troben a:

Pl. Major, núm. 2 - 96 174 27 10

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30 h / Dissabte: 10:00 a 13:00
 

Electrònic

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma electrònica, a través de la Seu Electrònica mitjançant els mitjans de signatura digital admesos en l'actualitat.
Accés a la SEU ELECTRÒNICA

 

Esmena de la documentació:

Si la sol·licitud no identifica de manera suficient la informació, es demanarà al sol·licitant que la concrete en el termini de 10 dies hàbils. De no fer-ho, es considerarà que ha desistit. Així com de la suspensió, al mateix temps, del termini per a resoldre.


Presentació d'al·legacions:

Si la informació sol·licitada poguera afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se'ls concedirà un termini de quinze dies hàbils perquè puguen realitzar les al·legacions que estimen oportunes.
El sol·licitant ha de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s'hagen rebut les al·legacions o haja transcorregut el termini per a la seua presentació.

 

Seguiment de la sol·licitud:

Si el sol·licitant vol conèixer quin és l'estat de la seua sol·licitud, haurà de contactar amb l'Ajuntament de Sollana, indicant el número de registre de la sol·licitud formulada:

Si la sol·licitud s'ha realitzat electrònicament, podrà realitzar el seguiment a través de la Carpeta Ciutadana de la seu electrònica.
Accés carpeta Seu Electrònica

 

Si la sol·licitud s'ha realitzat presencialment, podrà realitzar el seguiment a través de qualsevol dels següents canals:
- En Informació i Registre de l'Ajuntament

 

Queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació

Els ciutadans podran sol·licitar a l'Ajuntament que es publique informació de caràcter públic a la pàgina web, així com realitzar queixes o suggeriments, o aclarir qualsevol dubte amb relació a l'accés a la informació pública, a través dels següents canals:

- A través de la Seu Electrònica

- En Informació i Atenció Ciutadana a l'horari d'atenció al públic 

 

Reclamacions per desestimació parcial o total o la no contestació per part de l'Administració en l'exercici del dret d'accés a la informació.

Si el sol·licitant estima que no està d'acord o no ha rebut cap resposta de l'Ajuntament de Sollana en el termini màxim legalment establert, podrà interposar una reclamació davant el Consell de Transparència Accés a la Informació Pública i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació en via contenciosa-administrativa.

La reclamació podrà ser presentada:
- A través de la Seu Electrònica. Enllaç instància general
- En qualsevol de les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana del Consell

En l'escrit de reclamació, el recurrent indicarà expressament que es tracta d'un recurs de dret d'accés a la informació pública.

PREGUNTES MÉS FREQUENTS

Esquema de General del Procedimient de Sol·licitud d'Informació i Reclamacions Davant el Consell de Transparència de la CV.

Esquema de Procedimient de Reclamacions

 

Enllaços d'interés:

     

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30