Formulari de cerca

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SOLLANA
L'Ajuntament de Sollana en el seu afany d'aconseguir ser una entitat pública transparent, accessible a la informació pública i participativa ha obert aquest Portal de Transparència. L'objectiu és facilitar l'exercici al dret de la ciutadania a rebre una informació adequada i verídica sobre l'activitat pública del seu Consistori.

Aquest Portal de Transparència es basa en la següent normativa:

- Llei 19/013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon Govern (Normativa Estatal)

-Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (Normativa Autonòmica)

- Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la informació del Consell de Transparència, Accés a la informació Públilca i Bon Govern 

 

La ciutadania pot aconseguir la Transparència de l'activitat pública de l'Ajuntament de Sollana per dues vies:

 

 

Es publica de manera periòdica i actualitzada la informació rellevant relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública municipal. Tota la documentació està disponible de manera estructurada en 8 carpetes de diferents temàtiques: institucional, normatiu, econòmica, subvencions, patrimonial, urbanisme, medi ambient i atenció al públic.

La publicitat activa ve regulada als articles 8 i següents de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,i articles 9 i següents del Decret 105/2017, de 28 de juliol.

Accès a la portada del portal de transparència

 
2) Sol·licitud d'Informació Pública
 

Els ciutadans podem exercir el nostre dret d'accedir a la informació pública que no conste en aquest Portal de Transparència, en els termes que preveu la Constitució, la Llei (arts. 11 i següents de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, i article 42 del Decret 105/2017, de 28 de juliol) i l'ordenança municipal, la qual està en procés d'elaboració. Amb l'objecte de conèixer els continguts o documents en poder de l'Ajuntament, amb alguns límits legals i vetllant en tot cas per la protecció de les dades de caràcter personal de terceres persones que es puguen veure afectades.
 
Per això, si no trobem a la web municipal o al Portal una informació determinada i que vulga conèixer, pot sol·licitar-la expressament, sense necessitat d'indicar els motius per fer-ho. No obstant, pot indicar-los per a ajudarar als tècnics municipals a valorar i ponderar possibles drets en conflicte.
PROCEDIMENTS PER A SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma presencial i de forma electrònica:

 

Presencial

Els ciutadans podran dirigir-se a les Oficines de Registre General de l'Ajuntament de Sollana i emplenar la Sol·licitud d'Informació. Aquestes oficines es troben a:
 
Pl. Major, núm. 2, planta baixa
Telèfon: 96 174 27 10
De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:30h
Dissabte: 10:00 a 13:00

 

Electrònic

Els ciutadans poden exercir el dret d'accés a la informació de forma electrònica, a través de la Seu Electrònica, mitjançant els mitjans de signatura digital admesos en l'actualitat.
Accés a la SEU ELECTRÒNICA

 

Esmena de la documentació:

Si la sol•licitud estiguera formulada de manera imprecisa o confusa, de forma genèrica o en termes massa genèrics, o quan no complisca els requisits establerts a la llei, es requerirà la persona sol•licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, concrete la sol•licitud o esmene les deficiències amb indicació que, en cas de no fer-ho, se li tindrà per desistida. Alhora se li comunicarà la suspensió, entre tant, del termini per a resoldre.


Presentació d'al·legacions:

Si la informació sol·licitada poguera afectar drets o interessos de tercers, degudament identificats, se'ls concedirà un termini de quinze dies hàbils perquè puguen realitzar les al·legacions que estimen oportunes.
El sol·licitant ha de ser informat d'aquesta circumstància, així com de la suspensió del termini per dictar resolució fins que s'hagen rebut les al·legacions o haja transcorregut el termini per a la seua presentació.

 

Seguiment de la sol·licitud:

Si el sol·licitant vol conèixer quin és l'estat de la seua sol·licitud, haurà de contactar amb l'Ajuntament de Sollana, indicant el número de registre de la sol·licitud formulada:

  • Si la sol·licitud s'ha realitzat electrònicament, podrà realitzar el seguiment a través de la Carpeta Ciutadana de la seu electrònica.
        Accés carpeta Seu Electrònica
  • Si la sol·licitud s'ha realitzat presencialment, podrà realitzar el seguiment a Informació i Registre de l'Ajuntament.

 

Resolució:

Les resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació pública hauran de notificar-se a la persona sol·licitant i als interessats en el procediment, en el termini màxim d'un mes des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el Registre Electrònic de l'Ajuntament (art. 55 del Decret 105/2017, de 28 de juliol).
Aquest termini es podrà prorrogar per un altre mes més per raons de volum o complexitat de la informació sol·licitada.
 
Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà estimada.

 

Queixes o suggeriments en relació amb l'accés a la informació

Els ciutadans podran sol·licitar a l'Ajuntament que es publique informació de caràcter públic a la pàgina web, així com realitzar queixes o suggeriments, o aclarir qualsevol dubte amb relació a l'accés a la informació pública, a través dels següents canals:

  • A través de la Seu Electrònica
  • En Informació i Atenció Ciutadana a l'horari d'atenció al públic 

 

Reclamacions per desestimació parcial o total o la no contestació per part de l'Administració en l'exercici del dret d'accés a la informació

En el cas en què el sol·licitant no estiga d'acord amb la resolució dictada en matèria d'accés a la informació pública, li semblara incompleta o no haguera obtingut resposta per part de l'Ajuntament, pot recórrer directament davant la Jurisdicció Contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d'interposició de la reclamació potestativa prevista a l'article 23 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.
 
La reclamació potestativa es realitza davant el Consell de Transparència i Bon Govern, i podrà ser presentada:

El termini per a interposar aquest recurs és d'un mes, des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què, d'acord amb el que estableix l'article 55 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, es produïsquen els efectes del silenci administratiu. 

El termini màxim en què el Consell ha de resoldre i notificar és de tres mesos des de la recepció de la reclamació. Transcorregut aquest termini sense haver obtingut resposta, el sol·licitant podrà considerar desestimada la seua reclamació. 

 

Esquema General del Procedimient de Sol·licitud d'Informació i Reclamacions Davant el Consell de Transparència de la CV.

 

Esquema de Procedimient de Reclamacions

 

Per a més informació poden consultar les PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

 

Enllaços d'interés:

     

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31