Formulari de cerca

La Policia Local Facilita un Formulari Estandarditzat per a Regular les Autoritzacions Municipals Més Comuns Sol•licitades per la Ciutadania.
28/06/2017

L’Ajuntament de Sollana i la Policia Local, amb el seu afany de millorar les seues formes de treball i l’atenció ciutadana s'ha posat en marxa un nou formulari, d’obligat emplenament, per a la ciutadania que sol•licita autorització municipal per a:

1. L’ús de material pirotècnic
2. Ocupació de via pública per a realitzar activitats econòmiques
3. Celebracions privades (xarangues, pintar ratlles…)
4. Tallament de carrers i prohibicions puntuals d’estacionament
5. Utilització de material policial

La sol•licitud és de fàcil emplenament i haurà de presentar-se almenys 7 dies d’antelació a la data d’actuació que es pretén realitzar.

Si la sol•licitud no s'acompanya dels documents pertinents, respecte del tipus d'activitat de què es tracte, segons el que indiquen les condicions de realització de les actuacions, s'atorgarà un termini de 3 dies per a l'esmena.

L'autorització s'expedeix i notificarà en el termini de 5 dies des que la sol•licitud tinga entrada al Registre de l'Ajuntament. Transcorregut aquest termini, sense resolució s'entendrà desestimada.

Els incompliments del que preveu la ORCC, comporten la imposició de la corresponent sanció, en relació amb les infraccions en què s'haja incorregut. (Arts. 47 i ss ORCC)

Les sancions consistiran en una multa de:

  • Infraccions lleus: Multa de 30 € a 750 €
  • Infraccions greus. Multes de 751 € a 1.500 €
  • Infraccions molt greus. De 1.501 € a 3.000 €
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30