Formulari de cerca

  Benvinguts a l'Àrea de Serveis Socials

   

  Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals.
   
  L'objectiu és aconseguir una millor qualitat de vida entre els veïns del poble, facilitant l’accés als sistemes de protecció, procurant les condicions adequades per a les relacions de convivència tant en l’àmbit familiar com social, i afavorint els processos d’inclusió personal i familiar per a la prevenció de situacions de desarrelament i marginació.
   
   
   
  PROGRAMES:
   
   
  -Programa d’Informació, Orientació i Assessorament: sobre els drets i recursos socials que hi ha disponibles per poder resoldre les necessitats que puguen haver en la població.
   
  -Programa d’Emergència Social: l’objectiu del qual és l’atenció de les necessitats d’aquelles persones que no poden satisfer-les per elles mateixes, amb caràcter no periòdic i extraordinari, com són les necessitats bàsiques no cobertes per altres sistemes de protecció social, les necessitats relacionades amb la vivenda, les necessitats derivades de causa de força major, les derivades per l’empobriment energètic i atenció familiar a menors en risc d’exclusió durant el període estival.
   
  -Programa de Convivència per a afavorir la integració comunitària.
   
  -Servei d’Ajuda a Domicili, orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que n'afavoreixen la permanència i integració en l'entorn habitual. 
   
  -Programa de Cooperació Social, es pretén potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.
   
  -Programa d’intervenció per a la Prevenció i Inserció en el Medi Social: dirigit a la població en general, i als menors en particular, que per les seues característiques no poden assolir nivells mínims d’integració social, tant a través de la intervenció directa com d’activitats d’animació sociocultural i comunitària. Programa de prevenció, protecció i inserció de menors, en situació de risc: com la derivació a altres recursos com és el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància).
   
   
   
   
  SERVEIS i PRESTACIONS:
   
   
  -Servei  “Menjar a casa”: tracta de millorar la nutrició dels nostres majors, oferint una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.
   
  -Servei d’Atenció a la Dependència: organitzat en el sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), és el conjunt de serveis públics i privats destinats a promoure l'autonomia personal i l’atenció i protecció de les persones en situació de dependència.
   
  -Servei de Teleassistència domiciliària: recurs que permet que els usuaris, davant situacions d’emergència, i sols amb polsar un botó del dispositiu que porten sempre damunt, poden tindre contacte amb un Centre atès per personal qualificat i preparat per donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.
   
  - Prestacions No Contributives: tramitació de les prestacions no contributives de Jubilació i Invalidesa. Són prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells ciutadans i ciutadanes que, trobant-se en situació de necessitat protegible, careixen de recursos suficients per arribar a les prestacions del nivell contributiu.
   
  -Prestacions Econòmiques Individualitzades per a barreres arquitectòniques: destinades a persones majors de 60 anys per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en la vivenda pròpia o en l’edifici de la persona que obstaculitza la seua mobilitat. Aquestes prestacions comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.     
   
  -Vivenda social: vivendes que l’Estat entrega a persones que no poden accedir a una vivenda digna pels seus propis mitjans.   

   

   

   

   

  SOL·LICITUDS i TRÀMITS:

   

  - Models i Sol·licituds per al reconeixement de Dependència i accés als diferents serveis

  - Documents associats a l’expedient per a la Renda Garantida de Ciutadania

  - Ajuda d’Emergència Social

  - Prestacions No Contributives

  Sol·licitud pensió d’Invalidesa No Contributiva

  Sol·licitud pensió de Jubilació No Contributiva

  Sol·licitud de Vivenda

   

Et pot interessar

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30