Formulari de cerca

  Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals.

   

  Quin és l’objectiu?

  Aconseguir una millor qualitat de vida entre els veïns del poble, facilitant l’accés als sistemes de protecció, procurant les condicions adequades per a les relacions de convivència tant en l’àmbit familiar com social, i afavorint els processos d’inclusió personal i familiar per a la prevenció de situacions de desarrelament i marginació.

  On es troben situats?

  Direcció: Ajuntament de Sollana, Plaça Major, 2. Planta Baixa.

  Telèfon: 96 174 27 10

  Fax: 961742712 

  Email: serviciossociales@sollana.es

  Informació de contacte:       

  Els dies d’atenció són els DIMARTS i DIJOUS d’11:15h a 14:00h amb CITA PRÈVIA.

   

  PROGRAMES:

   

  -Programa d’Informació, Orientació i Assessorament: sobre els drets i recursos socials que hi ha disponibles per poder resoldre les necessitats que puguen haver en la població.

   

  -Programa d’Emergència Social: l’objectiu del qual és l’atenció de les necessitats d’aquelles persones que no poden satisfer-les per elles mateixes, amb caràcter no periòdic i extraordinari. Quines són aquestes necessitats?

  -Les necessitats bàsiques són aquelles no cobertes per altres sistemes de protecció social.

  -Les necessitats relacionades amb la vivenda.

  -Les necessitats derivades de causa de força major.

  -Ajudes contra l’empobriment energètic i atenció familiar a menors en risc d’exclusió durant el període estival.

   

  -Programa de Convivència: l’objectiu del qual és afavorir la integració comunitària. Servei d’Ajuda a Domicili: servei orientat a les persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que n'afavoreixen la permanència i integració en l'entorn habitual. 

   

  -Programa de Cooperació Social: l’objectiu del qual és potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comunes i fomentant la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat.

   

  -Programa d’intervenció per a la Prevenció i Inserció en el Medi Social: dirigit a la població en general i als menors en particular, que per les seues característiques no poden assolir nivells mínims d’integració social, tant a través de la intervenció directa com d’activitats d’animació sociocultural i comunitària. Programa de prevenció, protecció i inserció de menors, en situació de risc: com la derivació a altres recursos com és el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància).

   

   

  SERVEIS i PRESTACIONS:

   

   

  -Servei  “Menjar a casa”: tracta de millorar la nutrició dels nostres majors, oferint una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

   

  -Servei d’Atenció a la Dependència: organitzat en el sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), és el conjunt de serveis públics i privats destinats a promoure l'autonomia personal i l’atenció i protecció de les persones en situació de dependència.

   

  -Servei de Teleassistència domiciliària: recurs que permet que els usuaris, davant situacions d’emergència, i sols amb polsar un botó del dispositiu que porten sempre damunt, poden tindre contacte amb un Centre atès per personal qualificat i preparat per donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària.

   

  - Prestacions No Contributives: tramitació de les prestacions no contributives de Jubilació i Invalidesa. Són prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells ciutadans i ciutadanes que, trobant-se en situació de necessitat protegible, careixen de recursos suficients per arribar a les prestacions del nivell contributiu.

   

  -Prestacions Econòmiques Individualitzades per a barreres arquitectòniques: destinades a persones majors de 60 anys per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en la vivenda pròpia o en l’edifici de la persona que obstaculitza la seua mobilitat. Aquestes prestacions comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

                 

  ­-Vivenda social: vivendes que l’Estat entrega a persones que no poden accedir a una vivenda digna pels seus propis mitjans.

   

   

  SOL·LICITUDS i TRÀMITS:

   

  Per a més informació

   

   

   

  -Models i Sol·licituds per al reconeixement de Dependència i accés als diferents serveis: 

   

  Per a més informació

   

  -Documents associats a l’expedient per a la Renda Garantida de Ciutadania:

   

  Per a més informació

   

  -Ajuda d’Emergència Social:

   

  Per a més informació

   

  -Prestacions No Contributives:

   

  Per a més informació

   

                 

   

   

  -Pensió d’Invalidesa No Contributiva:

   

  Per a més informació

   

  -Pensió de Jubilació No Contributiva:

   

  Per a més informació

   

  -Sol·licitud de Vivenda:

   

  Per a més informació

   

   

   

   

   

   

Et pot interessar

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31