Formulari de cerca

Borsa d'Ocupació Temporal de Treballadors/es Socials a Sollana
3/11/2017

L’Ajuntament de Sollana i la Regidoria de Serveis Socials amb l’objectiu de millorar i agilitzar el departament convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal de treballador/a social per al procediment de convocatòria pública mitjançant el sistema de concurs-oposició i entrevista.

Aquest lloc de treball de Treballador/a Social s’emmarca en l’Administració Especial, grup A2, amb les funcions pròpies del lloc, amb la jornada i retribucions que corresponguen en funció de la subvenció que ha sigut concedida per part de la Diputació Provincial de València a l’Ajuntament de Sollana per a dur a terme el programa d’ajudes d’inclusió social.

El nomenament com a funcionari/a interí/na que s’efectue dins d’aquest programa tindrà una duració màxima adaptada al mateix, no superior a 3 anys i supeditada a la subvenció atorgada per la Diputació Provincial de València.

 

Instàncies, Documents i Lloc de presentació.

Per a participar en el procés selectiu haurà de presentar la sol·licitud mitjançant el model d’instància que es publicarà junt amb aquestes bases, al Registre General de l’Ajuntament de Sollana (Plaça Major, núm. 2), els dies laborals en horari de 09:00 a 14:00,  o en la resta de formes que determina l‘article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per motius d’urgència en el procediment, aquelles persones que presenten la instància en alguna de les altres formes previstes a l’article esmentat, CALDRÀ que ho comuniquen dins del termini via fax (96-1742712).

A les instàncies s’adjuntarà la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI, passaport o targeta de residència

b) Fotocòpia compulsada de la titulació acadèmica exigida o resguard del pagament de la taxa per a fer-ne l’expedició.

c) Justificant d’haver ingressat en la caixa municipal la quantitat de 50 euros de drets d’examen. L’ingrés podrà efectuar-se directament o mitjançant transferència al compte de la CAIXA: ES65-2100-7396-25-2200014309, sucursal de Sollana, de la qual és titular l’Ajuntament de Sollana, o si escau, per gir postal o telegràfic, especificant en tots els casos al concepte el NOM I COGNOMS de l’aspirant que efectua l’ingrés i "Borsa Treballadors Socials”. La falta de justificant de l’abonament dels drets d’examen suposarà l’exclusió en temps i forma de la sol·licitud.

 

Termini per a presentar instàncies

Del 5 al 20 d'octubre, ambdós inclosos.

Més informació sobre el procés de selecció a les Bases de Convocatòria publicades.

 

Data Primer i Únic Examen

El 20 de novembre a les 10.00 hores a la plaça Major, 2

 

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31